Algemenevoorwaarden FlickBike

Artikel 1:         Definities

Account: Het account dat via de appkan worden aangemaakt en gekoppeld is aan de bankrekening of creditcard vanHuurder en waarmee Huurder de mogelijkheid heeft om een FlickBike te huren.

Betaling: het voldoen van de Huursomvia de app middels gebruik van Ideal, de bankrekening of creditcard vanHuurder;

FlickBike: de fiets die de Huurderkan huren en het onderwerp vormt van deze algemene voorwaarden;

FlickBike app: de applicatie die tedownloaden is in de diverse appstores (Google Play, App Store);

Huurder: de natuurlijke persoon ofrechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

Huursom: het bedrag dat Huurderdient te voldoen voor het gebruik van de FlickBike;

Verhuurder: de rechtspersoon FlickBikeB.V. die als verhuurder de huurovereenkomst met Huurder sluit.

 

Artikel 2:         Verhuurder

1.  Vragen, opmerkingen of klachten over de website, deFlickBike app of de overige dienstverlening van Verhuurder kunt u indienen doormiddel van onderstaande contactgegevens, bij voorkeur via email info@flickbike.nl.Vragen, opmerkingen of klachten dienen volledig en duidelijk omschreven teworden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 10 werkdagen na het indienenvan de vraag, opmerking of klacht te reageren.

FlickBikeB.V.

KvKnummer 68113838

Oosteinderweg91

1432AG AALSMEER

 

info@flickbike.nl

T:+31850656612

Artikel 3          Toepasselijkheid

1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedergebruik van de websitewww.FlickBike.nl (zowel via computer als viamobiele apparatuur of enige andere softwareapplicatie zoals de FlickBike app)als op alle overeenkomsten van huur en verhuur van de FlickBike, inclusiefeventuele accessoires die tussen Verhuurder en Huurder worden gesloten middelsde FlickBike app.

2.  Om gebruik te maken van FlickBike dient de Gebruikerzich eerst te registreren

3.  Door het bezoeken, bekijken en gebruiken van de websiteen/of de FlickBike app gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien deHuurder niet akkoord gaat met een of meerdere van deze Algemene Voorwaarden,dient hij of zij geen gebruik te maken van de FlickBike app. Bij hetaanmaken van uw account gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

a.     U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevensdie u aanlevert. Het is niet toegestaan een foutieve naam of telefoonnummer inte voeren bij het aanmaken van het account. 

b.     Als Verhuurder uw account opheft dan is het niet toegestaan om u opnieuwte registreren bij Verhuurder al dan onder een andere naam.

c.     U mag geen gebruik maken van FlickBike voor commerciële doeleinden.

d.     Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens bij tewerken indien er wijzigingen van toepassing zijn.

4.    Het is niet toegestaan om uw logingegevens te delenmet anderen

5.  Verhuurder kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijdwijzigen. De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden is te allentijde te raadplegen via de website www.FlickBike.nl.

Artikel 4:         Het aanbod

1.  Huurder meldt zich aan via de website en/of de FlickBikeapp.

2.  Het aanbod is opgenomen in de FlickBike app. Het aanbodbevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de berekening van de Huursomen mogelijk bijkomende kostenelementen en de wijze van betaling.

3.  Het aanbod vermeldt in de FlickBike app de dichtstbijzijnde locatiesvan de aanwezige en vrije FlickBikes en het telefoonnummer waarop Verhuurder tebereiken is.

4.  Bij het gebruik van de FlickBike app en het accepteren vanhet aanbod bindt Huurder zich aan deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5:         Huursom

1.  De Huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan vande huurovereenkomst bij de Verhuurder geldende tarieven, zoals deze in deFlickBike app vermeld zijn. De hoogte van de Huursom wordt bepaald aan de handvan de tijd die Huurder doorbrengt op de FlickBike. Nadat Huurder de fietsheeft gestald en op slot heeft gezet met behulp van de app eindigt de tijd enwordt de huursom bepaald.

2.  Huurder kan de huursom betalen via een doorlopendeautomatische incasso of per credit card. Bij registratie kan de Huurder eenkeuze maken uit de betaalmogelijkheden en de bijbehorende informatieverstrekken.

Artikel 6:         Betaling

1.   Vanaf het moment van hetgebruik van de FlickBike is de Huurder verplicht tot betaling van deovereengekomen tarieven voor gebruik. De Huursom alsmede alle andere ter zakevan de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-)rekeningopgenomen worden maandelijks door middel van automatische incasso van het doorHuurder opgegeven bankrekening/creditcard-nummer afgeschreven. .

2.   Huurder dient voldoendesaldo te hebben op de door hem of haar opgegeven bankrekening, zodat Verhuurderde Huursom kan innen door middel van automatische incasso, de creditcard ofandere door Huurder bij registratie opgegeven betaalmethode.

3.  Indien Huurder kiest voor betaling via creditcard berekentVerhuurder een toeslag van 3%, met een minimum van 0,30 Euro cent per factuur; deze toeslag is ter dekking van de beheers- enveiligheidskosten voor de betalingen per creditcard. Voor betalingen viaautomatische incasso worden geen extra kosten in rekening gebracht.

4.  Indien er sprake is van een gebrek tijdens het gebruik vande FlickBike blijft de Huurder verplicht de volledige huursom en eventueleandere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij metbetrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van defiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvangvan de huurperiode.

Artikel 7:         Niet tijdige betaling

1.  De Huurder is in verzuim indien de incasso van hetverschuldigde bedrag is mislukt door het ontbreken van voldoende saldo en/ofhet ten onrechte storneren van het verschuldigde door de Huurder, dan wel doorenige andere oorzaak die niet aan Verhuurder is toe te rekenen.

2.  Indien de incasso van het verschuldigde bedrag is misluktstelt Verhuurder de Huurder hiervan in kennis. Daarbij stelt zij de Huurder inde gelegenheid ervoor zorg te dragen dat incasso twee weken later wel mogelijkis. Gedurende deze termijn is Verhuurder gerechtigd het account tijdelijk teblokkeren in afwachting van de betaling van de verschuldigde Huursom.

3.  Indien de incasso van het verschuldigde bedrag ook danmislukt door één van de in lid 1 genoemde oorzaken, dan wel indien betalingalsdan nog achterwege is gebleven, is Verhuurder gerechtigd het account van deHuurder te blokkeren en bovendien administratiekosten en wettelijke rente inrekening te brengen over de periode vanaf de datum waarop de oorspronkelijkeincasso is mislukt of betaling achterwege is gebleven. In dat geval stuurt Verhuurderde Huurder bovendien een betalingsherinnering om het verschuldigde bedragalsnog binnen veertien dagen te betalen. Verhuurder is gerechtigd voor dezebetalingsherinnering administratiekosten in rekening te brengen.

4.  Als de Huurder ondanks de betalingsherinnering in gebrekeblijft met betalen, is Verhuurder na het verstrijken van de in debetalingsherinnering genoemde termijn gerechtigd de in redelijkheid gemaaktebuitengerechtelijke incassokosten alsmede de redelijke kosten van juridischebijstand bij de Huurder in rekening te brengen.

Artikel 8:         Huurperiode

1.  De huurperiode start indien en zodra Huurder de FlickBike opentdoor middel van het scannen van een FlickBike slot en eindigt indien en zodraHuurder de FlickBike op slot zet. De Huurder betaalt voor de periode dat hij ofzij gebruik maakt van de FlickBike.

2.  Indien Huurder nalaat de Flickbike op slot te zetten houdtdit in dat de huurperiode door blijft lopen en de Huurder de verschuldigdekosten dient te voldoen. Verhuurder is gerechtigd om naast de verschuldigdekosten een bedrag van € 250 in rekening te brengen indien het niet afsluitenvan de Flickbike leidt tot vermissing of diefstal van de Flickbike.

3.  Als de huur niet kan worden beëindigd omwelke reden dan ook dient de Huurder per direct contact op te nemen met de Verhuurder.Eventuele extra ontstane huurkosten worden na controle door Verhuurderterugbetaald, als de Huurder niet in gebreke is.

4.  De FlickBike kan worden ontsloten met behulp van het scannenvan de QR-code van de FlickBike app.

5.  Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de FlickBike opte halen teneinde deze over te brengen naar plaatsen waar de FlickBike wederomverhuurd kan worden. Dit houdt mede in dat de Verhuurder niet op ieder gewenstmoment kan instaan voor de beschikbaarheid van een FlickBike.

Artikel 9:         Gebruik

1.   De FlickBike mag door degeregistreerde Huurder slechts worden gebruikt overeenkomstig haar normalebestemming en binnen de door de in de app aangegeven straal. De FlickBikeblijft eigendom van Verhuurder.

2.   Het is verboden om de FlickBikedoor te verhuren aan derden. Indien Verhuurder vermoedt dat de FlickBike wordtdoorverhuurd aan derden kan zij passende maatregelen treffen tegen de Huurderwaaronder het recht tot het definitief blokkeren van het account..

3.   Huurders dieanderen een recht verlenen om op hun account huurtransacties uit te voeren("cross-gebruik"), zijn aansprakelijk voor alle daaraan verbondenverplichtingen van de gerechtigde in overeenstemming met het tarievenoverzicht,alsmede voor schade die is veroorzaakt door de schuld van de gerechtigde.

4.   Buiten hetcross-gebruik is het alle Huurders strikt verboden derden de mogelijkheid tebieden om FlickBike fietsen te gebruiken. Het is met name niet toegestaan datde klant login-informatie (gebruikersnaam, wachtwoord) aan een derde geeft. Ditgeldt ook als de derde zelf een klant is van Verhuurder. Voor iedereovertreding verbeurt de Huurder een contractuele boete van € 250, onverminderdhet recht om verdere schade-vergoeding te vorderen. 

5.   De Huurder dient zich tegedragen en de FlickBike te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deWegenverkeerswet en de Algemene Plaatselijke Verordening en alle soortgelijkeverordeningen of reglementen van overheidswege die geldt of gelden in hetgebied waarin van de FlickBike gebruik wordt gemaakt. Bij deelname aan hetverkeer dient de Huurder alle aanwijzingen van overheidspersoneel of anderszinstot het geven van verkeersaanwijzingen bevoegde personen steeds op te volgen.

6.   De Huurder dient als eengoed huisvader voor de FlickBike te zorgen. Zo dient huurder allevoorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal vande Flickbike.

7.   Huurder onderkent dathij/zij niet de enige gebruiker is van de FlickBike en maakt zodanig gebruikvan de FlickBike dat opvolgende gebruikers daarvan geen hinder of nadeelondervinden.

8.   Verhuurder heeft het rechtom Huurder aan te geven waar de FlickBike niet gebruikt mag worden. Het is verbodende FlickBike te gebruiken indien geen gebruik gemaakt kan worden van verhardepaden en/of wegen.

9.   Huurder stalt de FlickBikeop plaatsen die openbaar toegankelijk zijn zodat de FlickBike service of eenandere Huurder in staat is de FlickBike mee te kunnen nemen en/of te repareren.Indien Huurder de FlickBike op een plaats heeft gestald die niet openbaartoegankelijk is of op andere wijze niet eenvoudig weggenomen kan worden wordt aanHuurder een boete van €250 in rekening gebracht , dan wel heeft Verhuurder hetrecht het account per direct te blokkeren.

10.          De Huurder onderwerpt de FlickBike voor gebruik aan eeneenvoudige visuele controle en meldt mogelijke direct waarneembare gebreken bijVerhuurder via de FlickBike app.

11.          Het is niet toegestaan andere personen te vervoeren op deFlickBike dan Huurder.

Artikel 10:       Schade, verlies

1.  Indien sprake is van schade en/of verlies dient de Huurderdaarvan melding te maken via de daarvoor bestemde mogelijkheid in de FlickBikeapp of via e-mail (info@flickbike.nl).

2.  De Huurder is verplicht om verlies of diefstal van de FlickBike en/of accessoires opgelopen binnen de huurperiode binnen24 uur via de app door te geven bij de Verhuurder bij gebreke waarvan deVerhuurder zich het recht voorbehoudt om een boete van €250,- in rekening tebrengen onverminderd het recht om de kosten van de Flickbike op Huurder teverhalen.

3.  Verhuurder behoudt zich het recht voor – indien er herhaaldelijk sprake isvan schade na gebruik door Huurder – het account van Huurder te sluiten.Verhuurder behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de reparatiekosten alsgevolg van onzorgvuldig gebruik bij de Huurder in rekening brengen. Verhuurderkan pas tot incassering van de verschuldigde bedragen overgaan, vier (4) wekennadat zij de Huurder schriftelijk de hoogte en aard van de schade heeftmedegedeeld. Indien de Huurder binnen gemelde termijn van vier (4) wekenbezwaar maakt tegen (de hoogte van) het verschuldigde bedrag, dan is er sprakevan een geschil, als bedoeld in artikel 16, en kan Verhuurder niet overgaan totincasso van de verschuldigde bedragen.

4.  Het is de Huurder niet toegestaan reparaties aan deFlickBike te laten verrichten door een ander dan degene die de FlickBike namensVerhuurder heeft uitgegeven, tenzij Verhuurder hiervoor toestemming heeftgegeven

Artikel 11:       Gevolgen van geconstateerd misbruik van deapp en/of FlickBike

1.  Indien Verhuurder aanwijzingen en/of klachten van Huurdersontvangt of om andere redenen vermoedt dat een bepaalde Huurder niet handelt inovereenstemming met deze Algemene Voorwaarden of op enige andere wijze oponredelijke wijze gebruik maakt van de FlickBike, dan kan Verhuurder ondermeer, maar niet uitsluitend, de navolgende maatregelen treffen:

a)    Verhuurder kan de desbetreffende Huurder uitsluiten van dediensten van Verhuurder, toegang blokkeren tot de Website en/of FlickBike app ofbepaalde functionaliteiten voor deze Huurder beperken. Verhuurder is nietaansprakelijk voor enigerlei schade van Huurder, direct of indirect, als gevolgvan dergelijke handelingen.

b)    Verhuurder kan geconstateerde feiten melden bij de juisteautoriteiten;

c)    Verhuurder kan alle schade die voortvloeit uit hetonredelijke gebruik van de app en/of de FlickBike verhalen op de desbetreffendeGebruiker.

Artikel 12:       Kosten tijdens huurperiode

Alle kosten en belastingen ter zakede FlickBike zijn voor rekening van de Huurder. Evenzo komen voor zijn of haarrekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling,onderhoud en reparaties.

Artikel 13:       Aansprakelijkheid

1.  Verhuurder kan niet worden gehouden tot het vergoeden vanenige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a)      een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt enaldus niet aan haar doen en/of laten kan         wordentoegeschreven;

b)      enige daad of nalatigheid van de Huurder.

2.  Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aarddan ook, doordat Verhuurder is uitgegaan van door de Huurder verstrekteonjuiste en/of onvolledige informatie.

3.  Indien de Huurder of een derde wijzigingen aanbrengt aan de FlickBike,sluit Verhuurder iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking eneventuele (gevolg)schade.

4.  Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade indien deHuurder de FlickBike verkeerd heeft gebruikt of heeft gebruikt in strijd met degebruiksinstructies en/of veiligheidsvoorschriften.

5.  Het deelnemen aan het verkeer brengt in het algemeenrisico’s met zich. Verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voorgevaarlijke situaties, ongevallen of botsingen met de FlickBike, ongeacht ofHuurder dan wel enige derde voor het ontstaan daarvan verantwoordelijk is ofenige schuld aan draagt.

6.  Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, zoalslichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, tengevolge van het gebruiken van de FlickBike. De Huurder is er te allen tijdezelf verantwoordelijk voor dat hij voorzichtig omgaat met de FlickBike. Hetgebruik van de FlickBike is geheel voor risico van de Huurder.

7.  Verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld vooreventuele boetes die de Huurder heeft gekregen door het gebruiken van de FlickBike.

8.  Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schadedoor bedrijfsstagnatie.

9.  Indien Verhuurder aansprakelijk mocht zijn voor enigerleischade, dan is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot het bedrag vande door de verzekeraar van Verhuurder gedane uitkering. Indien de verzekeraarin enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeringwordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot de maximale huurprijsvan de FlickBike voor 1 maand.

10.          Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Huurderjegens Verhuurder uit welke hoofde ook vervallen in ieder geval na hetverstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat deHuurder deze rechten en/of bevoegdheden jegens Verhuurder kan aanwenden.

11.          De Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten vanandere gebruikers dan de Huurder gedurende de huurperiode, alsmede tijdens deverlenging, dan wel na overschrijding van deze termijn zonder dat de FlickBikein de macht is gebracht van Verhuurder.

12.          Huurder vrijwaart Verhuurder voor aanspraken van derden.

13.          Op Verhuurder rust geen verplichting om op ieder moment eenFlickBike aan te kunnen bieden en beschikbaar te hebben. Verhuurder is evenminaansprakelijk voor schade van een Huurder die ontstaat als gevolg van het feitdat er (tijdelijk) geen FlickBike beschikbaar is op bepaalde locaties.

14.          Huurder is onbeperkt aansprakelijk voor schendingen van parkeerboetes, verkeers- en administratieve voorschriften, sancties, boetes en andere gevolgen van maatregelen in verband met het gebruik van FlickBike, waaronder schendingen van regelgeving alsook voor alle schade aan eigendommen veroorzaakt door de Huurder of een derde aan wie de Huurder FlickBike heeft toevertrouwd. Huurder vrijwaart de Verhuurder en stelt hem op zijn eerste verzoek schadeloos voor alle (parkeer)boetes en bekeuringen, vergoedingen en andere kosten, die autoriteiten of andere instanties in dit verband opleggen aan de Verhuurder. Ter compensatie van de administratieve lasten die voor de Verhuurder ontstaan voor de verwerking hiervan zal de Huurder administratiekosten van 18,50 euro exclusief btw per geval aan de Verhuurder betalen, onverminderd de overige rechten van de Verhuurder, waaronder het recht om verdere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14:       Persoonsgegevens

Verhuurderverwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te bieden via de website, deFlickBike app en voor de in de algemene voorwaarden genoemde doeleinden. Depersoonsgegevens van de Huurder zijn vereist om een account aan te kunnen makenen gebruik te kunnen maken van de diensten van Verhuurder. De verwerking van depersoonsgegevens is geregeld in de privacy policy die te vinden is op dewebsite www.FlickBike.nl.

Artikel 15:       Intellectueel Eigendom

1.  Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking totde FlickBike website en app en de daarop geplaatste content berustenuitsluitend bij Verhuurder en/of haar leveranciers.

2.  Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meerbegrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten,databankrechten, (ongeregistreerde gemeenschaps)modelrechten, domeinnamen enandere aanspraken in Nederland of elders, die in verband staan met de websiteen de FlickBike app van Verhuurder in het algemeen, waaronder tevens begrepenknowhow en handelsgeheimen.

Artikel 16:       Wijzigingsbepaling

1.  Indien één of meerdere der bepalingen indeze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven deoverige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.Verhuurder en Huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwebepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen tekomen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van deoorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 17:       Geschillenregeling

1.  Geschillen tussen Huurder en Verhuurder over de totstandkomingof de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Verhuurder in dezente leveren of geleverde diensten en zaken, dienen zoveel mogelijk in der minnete worden opgelost.

2.  Indien de Huurder en Verhuurder niet binnen vier maanden toteen minnelijke oplossing komen, is uitsluitend de rechter bevoegd om van hetgeschil kennis te nemen.

Artikel 18:       Toepasselijk recht

1.  Op elke Huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder en deonderhavige Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.  Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegdaan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Amsterdam.

 

FlickBike Privacy voorwaarden

Datum van inwerkingtreding: 1 juni 2017

FlickBike verzamelt informatie over u wanneer u onze mobiele applicaties, websites en andere online producten en diensten gebruikt (gezamenlijk de “Diensten”) en via andere interacties en communicaties die u met ons hebt. FlickBike is de handelsnaam van FlickBike B.V., gevestigd in Aalsmeer met een kantoor op de Oosteinderweg 91. FlickBike is bereikbaar op e-mailadres info@FlickBike.nl of telefoonnummer +31850656612. Onze KvK-nummer is: 68113838. Wij verhuren FlickBike fietsen voor korte en lange termijn via onze mobiele applicatie.

Reikwijdte en toepassing

Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op personen overal ter wereld die onze apps en onze Diensten gebruiken om fiets-verhuur of andere on-demand-diensten te verlangen (“Gebruikers”). Deze Verklaring is niet van toepassing op informatie die we verzamelen van of over onze monteurs, koeriers, partnervervoersbedrijven of andere personen die het FlickBike-platform onder licentie kunnen gebruiken (gezamenlijk “Partners”).

Verzamelen van informatie

 

Informatie die u ons verstrekt

We verzamelen informatie die u direct aan ons verstrekt, zoals wanneer u uw account creëert of wijzigt, een huurfiets zoekt, contact opneemt met de klantenservice of op andere wijze met ons communiceert. Deze informatie omvat onder meer: naam, e-mail, telefoonnummer, postadres, betalingsmethode, land van herkomst en andere informatie die u verstrekt.

 

Informatie die we verzamelen via uw gebruik van onze diensten

Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie over u in de volgende algemene categorieën:

 • Informatie over de locatie: Wanneer u de Diensten gebruikt voor vervoer verzamelen we precieze locatiegegevens over de rit van de FlickBike app. Als u de FlickBike app toestemming geeft voor toegang tot locatiediensten via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem (“platform”) verzamelen we de precieze locatie van uw apparaat wanneer de app op de voorgrond of achtergrond openstaat. We kunnen uw locatie ook bij benadering achterhalen via uw IP-adres.
 • Informatie over transacties: We verzamelen transactiegegevens met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten, waaronder de soort dienst waarom is gevraagd, de datum en tijd waarop de dienst werd verstrekt, het in rekening gebrachte bedrag, de afgelegde afstand en andere bijbehorende transactiegegevens. Daarnaast kunnen wij, als iemand uw promocode gebruikt, uw naam aan die persoon koppelen.
 • Gebruikers- en voorkeursinformatie: We verzamelen informatie over hoe u en bezoekers van de site contact hebben met onze Diensten, aangegeven voorkeuren en gekozen instellingen. In sommige gevallen doen we dit via het gebruik van cookies, pixel tags en soortgelijke technologieën die unieke identificatiecodes creëren en bewaren.
 • Apparaatinformatie: We kunnen informatie over uw mobiele apparaat verzamelen waaronder, bijvoorbeeld, het hardwaremodel, besturingssysteem en versie, bestandsnamen en versies, voorkeurstaal, unieke apparaatidentificatiecode, reclame-identificatiecodes, serienummers, apparaatbewegingsinformatie en mobiele netwerkinformatie.
 • Loginformatie: Wanneer u contact hebt met de Diensten verzamelen we serverlogs, die informatie kunnen bevatten zoals het IP-adres van het apparaat, toegangsdata en -tijden, app-functies of bekeken pagina's, app crashes en andere systeemactiviteiten, soort browser en sites of diensten van derden die u gebruikte voordat u contact had met onze Diensten.

 

Belangrijke informatie over platformtoestemmingen

De meeste mobiele platforms (iOS, Android enz.) hebben bepaalde soorten apparaatgegevens waartoe apps geen toegang hebben zonder uw goedkeuring. En deze platforms hebben verschillende toestemmingssystemen om uw goedkeuring te verkrijgen. Het iOS-platform zal u de eerste keer waarschuwen als de FlickBike-app toestemming wil voor toegang tot bepaalde soorten gegevens en zal u dit verzoek laten goedkeuren (of niet goedkeuren). Android-apparaten zullen u informeren over de toestemmingen die de FlickBike-app vraagt voordat u de app voor het eerst gebruikt, en uw gebruik van de app vormt uw goedkeuring. Soms vereisen deze toestemmingen meer uitleg dan de platformen zelf verstrekken, en de toestemmingen die we vragen zullen na verloop van tijd veranderen, daarom hebben we deze pagina's gecreëerd om te dienen als toonaangevende en geactualiseerde bronnen voor onze gebruikers.

 

Informatie die we uit andere bronnen halen

We kunnen ook informatie ontvangen uit andere bronnen en die combineren met informatie die we via onze Diensten verzamelen. Bijvoorbeeld:

 • Als u ervoor kiest uw FlickBike-account te koppelen aan, te creëren of erop in te loggen met een betalingsprovider (bv. PayPal) of sociale mediadienst (bv. Facebook) of als u communiceert met een aparte app of website die onze API gebruikt (of wiens API wij gebruiken) kunnen we informatie over u of uw connecties ontvangen van die site of app.
 • Als u ook contact hebt met onze Diensten in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld als een gebruiker van andere apps die we eventueel verstrekken, kunnen we die informatie combineren of associëren met informatie die we hebben gekregen van u in uw hoedanigheid als Gebruiker.

 

 1. Gebruik van informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen gebruiken om:

 • onze Diensten te verlenen, onderhouden en verbeteren, waaronder bijvoorbeeld het mogelijk maken van betalingen, ontvangstbewijzen sturen, producten en diensten verstrekken (en gerelateerde informatie sturen) nieuwe functies ontwikkelen, klantenservice verlenen aan Gebruikers, veiligheidsfuncties ontwikkelen, gebruikers verifiëren en product-updates en administratieve berichten sturen;
 • interne werkzaamheden uit te voeren, waaronder bijvoorbeeld om fraude en misbruik van onze Diensten te voorkomen; om softwarebugs en operationele problemen op te lossen; om gegevensanalyse uit te voeren, te testen en onderzoek te doen; en om gebruiks- en activiteitstrends te volgen en te analyseren;
 • u berichten te sturen waarvan we denken dat ze interessant zijn voor u, waaronder informatie over producten, diensten, promoties, nieuws en evenementen van FlickBike en andere bedrijven, indien toegestaan en overeenkomstig toepasselijke lokale wetgeving; en om wedstrijden, sweepstakes of andere promotiedeelnames te verwerken en gerelateerde beloningen toe te wijzen;
 • de Diensten te personaliseren en te verbeteren, waaronder om functies, content, sociale connecties, doorverwijzingen te verstrekken of aan te bevelen.

 

We kunnen de informatie beschreven in deze Verklaring overdragen naar en verwerken en opslaan in andere landen, waarvan sommige minder beschermende gegevensbeschermingswetten kunnen hebben dan de regio waarin u woonachtig bent. Als dit het geval is, zullen we gepaste maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met deze Verklaring.

 

 1. Het uitwisselen van informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen uitwisselen zoals beschreven in deze Verklaring of zoals beschreven ten tijde van de verzameling of uitwisseling, waaronder als volgt:

 

Via onze Diensten

We kunnen uw informatie uitwisselen:

 • met het algemene publiek als u content inzendt bij een openbaar forum, zoals blog comments, social media posts of andere functies van onze Diensten die te zien zijn door het algemene publiek;
 • met derden waarmee wij van u informatie mogen delen, bijvoorbeeld andere apps of websites die integreren met onze API of Diensten, of derden met een API of Dienst waarmee wij integreren; en
 • met overheidsinstanties, onderzoeksinstituten en gemeenten om het fietsbeleid te verbeteren.

 

Andere belangrijke uitwisseling

We kunnen uw informatie uitwisselen:

 • met dochterondernemingen en gelieerde entiteiten van FlickBike die diensten verlenen of gegevensverwerking uitvoeren namens ons, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden;
 • met verkopers, consulenten, marketingpartners en andere dienstproviders die toegang moeten hebben tot dergelijke informatie om namens ons werk uit te voeren;
 • in antwoord op een verzoek tot informatie door een bevoegde instantie als wij denken dat bekendmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door toepasselijke wetgeving, regelgeving of een juridische procedure;
 • met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties of andere derden als we denken dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met onze Gebruikersafspraken, Dienstvoorwaarden of -beleidslijnen, of om de rechten, de eigendom of de veiligheid van FlickBike of anderen te beschermen;
 • in verband met of tijdens onderhandelingen over fusies, verkoop van bedrijfsactiva, consolidaties of herstructureringen, financieringen of acquisities van ons gehele bedrijf of een gedeelte ervan door of in een ander bedrijf;
 • als we u op een andere manier informeren en u instemt met de uitwisseling; en
 • in een geaggregeerde en/of anonieme vorm die niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.

 

 1. Functies voor Social Sharing

De Diensten kunnen integreren met functies voor social sharing en andere gerelateerde tools waarmee u acties kunt delen die u onderneemt op onze Diensten met andere apps, sites of media en vice versa. Uw gebruik van deze functies maakt het uitwisselen van informatie met uw vrienden of het publiek mogelijk, afhankelijk van de instellingen die u afspreekt met de social sharing-dienst. Bekijk de privacybeleidslijnen van deze social sharing-diensten voor meer informatie over hoe zij de gegevens behandelen die u hen verstrekt of via hen deelt.

 

 1. Uw keuzes

 

Accountinformatie

U kunt uw accountinformatie te allen tijde corrigeren door in te loggen op uw account. Als u uw account wilt annuleren, e-mail ons dan op info@flickbike.nl. Merk op dat wij in sommige gevallen bepaalde informatie over u kunnen bewaren zoals wettelijk vereist of voor legitieme zakelijke doeleinden voor zover wettelijk toegestaan. Als u bijvoorbeeld een openstaand krediet of openstaande schuld op uw account hebt staan of als we denken dat u fraude hebt gepleegd of onze Voorwaarden hebt geschonden, kunnen we de kwestie proberen op te lossen voordat we uw informatie verwijderen.

 

Toegangsrechten

FlickBike zal individuele verzoeken inwilligen met betrekking tot toegang, correctie en/of verwijdering van de persoonlijke gegevens die zij opslaat, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

 

Informatie over de locatie

We vragen toestemming voor het verzamelen door onze app van de precieze locaties van uw apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem. Als u aanvankelijk de verzameling van deze informatie goedkeurt, kunt u het later uitschakelen door de locatie-instellingen te wijzigen op uw mobiele apparaat. Dit zal echter uw mogelijkheid beperken om bepaalde functies van onze Diensten te gebruiken.

 

Contactinformatie

We kunnen ook toestemming vragen voor de verzameling en synchronisatie door onze app van contactinformatie vanaf uw apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem. Als u aanvankelijk de verzameling van deze informatie goedkeurt, kunnen iOS-gebruikers dit later uitschakelen door de contactinstellingen op hun mobiele apparaat te wijzigen. Het Android-platform heeft een dergelijke instelling niet.

 

Promotionele berichtgeving

U kunt ervoor kiezen geen promotionele berichten te ontvangen van ons door de instructies in die berichten op te volgen. Als u hiervoor kiest, kunnen wij u nog steeds niet-promotionele berichten sturen, zoals berichten over uw account, over Diensten waarom u hebt gevraagd, of over onze voortdurende zakelijke relaties.

 

 1. Wijzigingen in de Verklaring

We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie behandelen, of in de Verklaring, zullen we u via de Diensten of via een ander middel zoals e-mail hierover een mededeling doen. Uw verdere gebruik van de Diensten na deze mededeling vormt uw goedkeuring van deze wijzigingen. We moedigen u aan deze Verklaring regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

 

Neem contact met ons op
FlickBike is de handelsnaam van FlickBike B.V. We zijn gevestigd in Aalsmeer met een kantoor op de Oosteinderweg 91. We zijn bereikbaar op e-mailadres info@FlickBike.nl of telefoonnummer +31850656612. Onze KvK-nummer is: 68113838.

FlickBike maakt gebruik van cookies om u de beste website ervaring te bieden. Zo werken video's, social media integraties en plugins middels cookies.